صداهاي گام هايي كوچك به گوش مي رسد، صداي شكفتن و جوانه زدن صداي رويش و

                            رستن صداي پاي بهار صداي پاي مدرسه مي آيد.

                                                               

             

 

                                                

 

 

                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

                                                     

                                                                                         

                       

 

                                     

     

                                                                    

 

                                                                                         


                                                 

                                                

                                                                                                                              

           پاره اي از اهداف و برنامه هاي دبستان غيردولتي حمزه :                 

*ارتقاء توانمنديهاي رفتاري و شخصيتي دانش آموزان                               

* افزايش مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي،تقويت اعتماد به نفس و آموزش مهارت هاي زندگي

* نهادينه كردن باورهاي ديني و ارزشهاي اخلاقي؛با بهره گيري از روشهاي جذاب

*توسعه آموزشهاي مهارتي در زمينه هاي هنري، و خلاقيت،ورزش

* شناخت توانائيها و تلاش در جهت شكوفائي استعدادها با توجه به اصول هوش هاي چندگانه

*تلاش در جهت انس هرچه بيشتر با قرآن كريم و ايجاد علاقه در جهت يادگيري آن

*تلاش در جهت انس با كتاب و كتابخواني با استفاده از فنون جذاب داستان گويي و نمايش هاي خلاق

* آشنائي هرچه بيشتر با رسوم و مناسبت هاي فرهنگ اصيل ايراني و اسلامي                               

* افزايش كيفيت و اثربخشي فعاليت هاي آموزشي و پرورشي با بهره گيري از روش هاي نوين

*تلاش در جهت شاداب سازي محيط و برنامه هاي مدرسه براي افزايش بهره وري

* توسعه مديريت مشاركتي جهت استفاده بهينه از همه امكانات و توانمنديها      

*برگزاري اردوهاي آموزشي و تفريحي هدفمند                                                 

*ارتقاء سطح بهداشت شخصي و بهداشت رواني با استفاده از مربيان و مشاورين مجرب

اميد است با همكاري و همراهي خانواده هاي محترم بتوانيم در جهت تعليم و تربيت فرزندان عزيزمان كه

 امانت هاي الهي نزد ما هستند، موفق باشيم.

     

                

             


  آدرس : مشهد- بلوار سجاد- خيابان نيلوفر- انتهاي نيلوفر2 - تلفن: 6044147-6043532